ჩამოტვირთვა

სტი­ვენ დე­და­ლო­სი და მხატ­ვრუ­ლი სა­ხის აგე­ბის ნო­ვა­ტო­რო­ბა ჯო­ი­სის ”უ­ლი­სე­ში”

ჯე­იმზ ჯო­ის­მა,­­მო­დერ­ნის­ტუ­ლი რო­მა­ნის მეტ­რმა ”უ­ლი­სეს” შექ­მნი­სას მხატვრუ­ლი სა­ხის­ ­ აგე­ბის­ ­თვით­მყო­ფა­დი პრინ­ცი­პე­ბი შე­ი­მუ­შა­ვა. ტი­პუ­რად­ ­ჯო­ისი­სე­ულ მო მენტს ორი ნიშ­ნის­­­კომ­ბი­ნა­ცია წარ­მო­ად­გენს -ტრა­დი­ცი­უ­ლი თხრობის­­ძი­რი­თა­დი ჯაჭ­ვის­­არ არ­სე­ბო­ბა და ავ­ტო­რი­სე­უ­ლი ჩა­უ­რევ­ლო­ბის პრინ­ცი­პი, რო­მელ­თა­­ფონ­ზე წა­მოჭ­რილ პრობ­ლე­მებ­საც ავ­ტო­რი ში­ნა­გა­ნი მო­ნო­ლო­გი­სა და ეპი­ფა­ნი­ის გა­მო­ყე­ნე­ბით წყვეტს.­­ამას თან ერ­თვის­­დრო­ის­­და სივ­რცის­­სუ­ბი­ექტუ­რი გან­ზო­მი­ლე­ბე­ბით მა­ნი­პუ­ლი­რე­ბა და­­უნი­ვერ­სა­ლუ­რო­ბა, რა­საც­­რო­მა­ნის მი­თი­ურ­­­არ­ქე­ტიპ­თა გა­მო­ყე­ნე­ბა ანი­ჭებს. სტი­ვენ დე­და­ლო­სის მხატ­ვრუ­ლი სახის აგე­ბი­სას ეპი­ფა­ნი­ით ”მო­ფე­ნი­ლი ნა­თე­ლი” გა­ცი­ლე­ბით უფ­რო მნიშ­ვე­ლო­ვა­ნია მწერ­ლი­სათ­ვის, ვიდ­რე იმ მოვ­ლე­ნა­თა გაბ­მუ­ლი ჩა­მოთ­ვლა, რო­მელ­თაც თან­მიმდევ­რუ­ლად­­მივ­ყა­ვართ თხრო­ბის კულ­მი­ნა­ცი­ამ­დე.­­მხატ­ვრუ­ლი სა­ხე თით­ქოს ნა­წი­ლე­ბად­­იმ­სხვრე­ვა და­­მი­სი­­რე­სინ­თე­ზი­რე­ბა-­რე­კონ­სტრუქ­ცია­­მკითხ­ვე­ლის ცნო­ბი­ე­რე­ბა­ში, ამ­­უკა­ნას­კნე­ლის აქ­ტი­უ­რი­­ჩა რე­ვით ხდე­ბა.­­­აბ­სტრაქ­ტუ­ლის და ზო­გა­დის შე­პი­რის­პი­რე­ბა პი­რად­თან და პერ­სო­ნა­ლურ­თან მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად განსაზ­ღვრავს­­სტი­ვე­ნის მხატ­ვრუ­ლი სა­ხის­­მო­დე­ლი­რე­ბას რო­მან­ში.

ელი­სო ფან­ცხა­ვა­­

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება