ჩამოტვირთვა

მე­ტა­ფო­რის გა­მო­ყე­ნე­ბის თა­ვი­სე­ბუ­რე­ბე­ბი ფრან­გულ და ქარ­თულ პო­ლი­ტი­კურ დის­კურ­სებ­ში

ჩვენ გა­ვა­ა­ნა­ლი­ზეთ ფრან­გულ და ქარ­თულ პო­ლი­ტი­კურ დის­კურ­სებ­ში მე­ტაფო­რის გა­მო­ყე­ნე­ბის­ ­ თა­ვი­სე­ბუ­რე­ბე­ბი და ამას­თა­ნა­ვე, გან­ვსაზ­ღვრეთ ერ­თმა­ნეთის­გან გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი ფრან­გუ­ლი და ქარ­თუ­ლი ეკო­ნო­მი­კურ­-პო­ლი­ტი­კუ­რი გარე­მოს გავ­ლე­ნა მე­ტა­ფო­რა­თა გა­მო­ყე­ნე­ბის სპე­ცი­ფი­კა­ზე.­­ჩვენ კვლე­ვა ვა­წარ­მო­ეთ ფრან­გი პო­ლი­ტი­კო­სე­ბის, ნი­კო­ლა სარ­კო­ზი­სა და ფრან­სუა ოლან­დი­სა და ქარ­თველი პო­ლი­ტი­კო­სე­ბის, მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლი­სა და ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის 2012 წელს წარ­მოთ­ქმულ დის­კურ­სებ­ზე. კვლე­ვა და­ვა­ფუძ­ნეთ შე­პი­რის­პი­რე­ბით, რა­ო­დე­ნობით და ინ­ტერ­დის­ციპ­ლი­ნა­რულ მე­თო­დებს. ანა­ლი­ზის სა­ფუძ­ველ­ზე და­ვას­კვენით, რომ ფრან­გულ დის­კურ­სთან შე­და­რე­ბით, ქარ­თულ დის­კურ­სში გა­მო­ყე­ნებუ­ლი მე­ტა­ფო­რე­ბი უფ­რო მე­ტად ემო­ცი­უ­რი და საფ­რთხე­ზე აქ­ცენ­ტი­რე­ბუ­ლი­ა, ხო­ლო ფრან­გულ დის კურ­სში უმ­თავ­რე­სად ნაკ­ლე­ბად მძაფ­რი კო­ნო­ტა­ცი­ის მა­ტარე­ბელ მე­ტა­ფო­რებს ვხვდე­ბით. რო­გორც ანა­ლიზ­მა გვიჩ­ვე­ნა, აღ­ნიშ­ნუ­ლი თა­ვისე­ბუ­რე­ბა გარ­კვე­ულ­წი ლად ქვეყ­ნებს შო­რის არ­სე­ბუ­ლი­­გან­ვი­თა­რე­ბის გან­სხვა­ვებუ­ლი დო­ნი­თაა გან­პი­რო­ბე­ბუ­ლი.

ქრის­ტი­ნა ადე­იშ­ვი­ლი­­

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება