ჩამოტვირთვა

სი­ნოფ­სი­ის სა­კი­თხი­სათ­ვის

სი­ნოფ­სია ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი ფე­ნო­მე­ნი­ა. იგი არის სმე­ნი­სა და მხედ­ვე­ლო­ბის ბუ­ნებ­რი­ვი კავ­ში­რი. სი­ნოფ­სია სკრი­ა­ბინ­თან გან­პი­რო­ბე­ბუ­ლი იყო ე.წ. „ფე­რადი სმე ნის" ბუ­ნე­ბით. ფაქ­ტობ­რი­ვად, შე­იძ­ლე­ბა ით­ქვას, რომ ეს იმ შე­მოქ­მედის ში­ნა­გა­ნი სამ­ყა­როს მგრძნო­ბი­ა­რე „სე­ის­მოგ­რა­მი­ა", რო­მე­ლიც სხვა გან­ზომი­ლე­ბა­ში ცხოვ რობს და მთე­ლი არ­სე­ბით მი­ილ­ტვის მო­მავ­ლი­სა­კენ. აქედან მომ­დი­ნა­რე­ობს სკრი­ა­ბი­ნის მუ­სი­კის ამა­ღელ­ვე­ბე­ლი, ხში­რად ეგ­ზალ­ტა­ცი­ამ­დე მი­სუ­ლი ემო­ცი­უ­რი ტო­ნი, მი­სი ენერ­გე­ტი­კა, იმ­პულ­სუ­რო­ბა, ში­ნა­გა­ნი მო­უსვენ­რო­ბა, ნი­უ­ან­სე­ბის თა­მა­ში, ფა­ქი­ზი ლი­რიზ­მი და აქე­დან­ვე ძლი­ე­რი ნე­ბისყო­ფა, მი­ზან­და­სა­ხუ­ლო­ბა, ფეთ­ქე­ბა დი დრა­მა­ტიზ­მი, ასე­ვე ღრმა ადა­მი­ა­ნუ­რი მის­წრა­ფე­ბა თა­ვი­სუფ­ლე­ბის, სი­ხა­რუ­ლი­სა და სი­ცოცხ­ლით ტკბო­ბი­სა­კენ.

ანა არ­ვე­ლა­ძე, თა­მარ ჭე­იშ­ვი­ლი­­

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება