ჩამოტვირთვა

ეთ­ნი­კურ უმ­ცი­რე­სო­ბა­თა სა­კი­თხი თურ­ქე­თის რეს­პუბ­ლი­კა­ში

ძი­რი­თა­დი სა­კა­ნონ­მდებ­ლო ბა­ზა, რო­მე­ლიც თურ­ქე­თის რეს­პუბ­ლი­კა­ში არე­გუ­ლი­რებს ეთ­ნი­კურ უმ­ცი­რე­სო­ბა­თა სა­კი­თხებს, არის ლო­ზა­ნის სამ­შვი­დო­ბო ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა (1923 წ.) და თურ­ქე­თის მოქ­მე­დი კონ­სტი­ტუ­ცი­ა.­მას­ში დაწ­ვრი­ლე­ბით არის ჩა­მოთ­ვლი­ლი ენობ­რივი და ეროვ­ნუ­ლი ჯგუ­ფე­ბის უფ­ლე­ბე­ბი. ეს შე­თან­ხმე­ბა დღე­საც ძა­ლა­შია და სწო­რედ ის არის გან­მსაზ­ღვრე­ლი თურ­ქე­თის და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბი­სა ეროვ­ნულ უმ­ცი­რე­სო­ბა­თა მი­მარ­თ. ლო­ზა­ნის ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბის ნაკ­ლუ­ლი მხა­რე არის ის, რომ მას­ში ეთ­ნი­კურ უმ­ცი­რე­სო­ბა­თა გან­საზ­ღვრა მოხ­და რე­ლი­გი­უ­რი ნიშ­ნის მი­ხედ­ვით. თურ­ქე­თის სა­მარ­თლებ­რი­ვი ნორ­მე­ბის ევ­რო­პულ სტან­დარ­ტებ­თან მი­ახ­ლო­ე­ბის და ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბა­თა დაც­ვის ინ­სტი­ტუ­ტე­ბის კი­დევ უფ­რო გამ­ყა­რე­ბის მიზ­ნით უდი­დე­სი მნიშ­ვნე­ლო­ბა ენი­ჭე­ბა 1999 წლის 10 დე­კემ­ბერს ჰელ­სიკ­ში გა­მარ­თულ ევ­რო­კავ­ში­რის სა­მიტ­ზე თურ­ქე­თის ევ­რო­კავ­შირ­ში გა­წევ­რი­ა­ნე­ბისათ­ვის კან­დი­დატ ქვეყ­ნად და­სა­ხე­ლე­ბას, რაც მას აკის­რებს და­მა­ტე­ბით ვალ­დე­ბუ­ლე­ბებს.

ნათე­ლა დან­გა­ძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება