ჩამოტვირთვა

სინ­დი­სის ფე­ნო­მე­ნის ინ­ტერ­პრე­ტა­ცი­ე­ბი ძველ­ბერ­ძნულ მწერ­ლო­ბა­ში

ნაშ­რომ­ში გან­ხი­ლუ­ლია სინ­დი­სის ცნე­ბის ან­ტი­კურ ლი­ტე­რა­ტუ­რა­ში დამ­კვიდ­რე­ბის ერ­თი­ა­ნი პრო­ცე­სი, და­ზუს­ტე­ბუ­ლია მი­სი რო­ლი ან­ტი­კურ სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­სა და მწერ­ლო­ბაში; სა­კი­თხი შეს­წავ­ლი­ლია მხატ­ვრუ­ლი ჟან­რე­ბის კონ­სტექ­სტში; ნაჩ­ვე­ნე­ბი­ა, რომ სინ­დი­სის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ის სა­ბო­ლო­ოდ „გა­ფორ­მე­ბა“ ხდე­ბა ჟან­რობ­რი­ვი და ქრო­ნო­ლო­გი­უ­რი პრინ­ცი­პე­ბის ურ­თი­ერ­თქმე­დე­ბით. ჟან­რი­დან ჟან­რში სინ­დის­ზე მსჯე­ლო­ბას თან ახ­ლავს თე­მის „მორ­გე­ბა“ ჟან­რის ჩარ­ჩო­ე­ბის­თვის, რაც ხშირ შემ­თხვე­ვა­ში იწ­ვევს გარ­კვე­უ­ლი ას­პექტე­ბის ტრან­სფორ­მა­ცი­ას. აღ­ნიშ­ნუ­ლი­ა, რომ ეს ტენ­დენ­ცია თა­ნაბ­რად ვრცელ­დე­ბა ყვე­ლა ჟან­რში და ეპო­ქა­ში, რაც კი­დევ ერ­თხელ ცხად­ყოფს ძველ­ბერ­ძნუ­ლი ლი­ტე­რა­ტუ­რის სა­ერთო კულ­ტუ­რულ პრინ­ცი­პებს.

შო­რე­ნა ბარ­ბა­ქა­ძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება