ჩამოტვირთვა

გა­ნათ­ლე­ბა ან­ტი­კურ სა­ბერ­ძნეთ­სა და რომ­ში

ევ­რო­პულ კულ­ტუ­რას ფეს­ვე­ბი ბერ­ძნულ­–რო­მა­ულ ცი­ვი­ლი­ზა­ცი­ა­ში აქვს გად­გმუ­ლი. ან­ტი­კუ­რი ცი­ვი­ლი­ზა­ცია ასაზ­რდო­ებს ევ­რო­პუ­ლი კულ­ტუ­რის თით­ქმის ყვე­ლა სფე­როს. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვი­ა, რომ 21–ე სა­უ­კუ­ნის ევ­რო­პულ სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სივ­რცე­ში არ­სე­ბობს არა მხო­ლოდ ცალ­კე­ულ ელე­მენ­ტთა თან­ხვედ­რა გა­ნათ­ლე­ბის ან­ტი­კუ­რი სის­ტე­მი­დან, არა­მედ შე­ი­ნიშ­ნე­ბა მთე­ლი სის­ტე­მის მსგავ­სე­ბა. უკ­ვე კარ­გა ხა­ნია თა­ნა­მედ­რო­ვე პრო­ცე­სე­ბის პრიზმა­ში არ შეს­წავ­ლი­ლა გა­ნათ­ლე­ბის ან­ტი­კუ­რი სის­ტე­მა. გა­ნათ­ლე­ბა მუდ­მი­ვად გა­ნახ­ლე­ბადი პრო­ცე­სია – ყვე­ლა თა­ო­ბას თა­ვი­სი სურ­ვი­ლე­ბი, მო­თხოვ­ნე­ბი და მიზ­ნე­ბი მო­აქვს. ნაშრომ­ში ახა­ლი კუ­თხი­თაა ეს სა­კი­თხი დას­მუ­ლი და ახა­ლი სტან­დარ­ტე­ბის და მო­თხოვ­ნე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბი­თაა შე­მეს­წავ­ლი­ლი. ან­ტი­კურ ლი­ტე­რა­ტუ­რულ წყა­რო­ებ­ზე დაყ­რდნო­ბით გან­ხი­ლუ­ლია ან­ტი­კუ­რი გა­ნათ­ლე­ბის ძი­რი­თა­დი კონ­ცეფ­ცი­ა, პრინ­ცი­პე­ბი და ყვე­ლა ცალკე­ულ შემ­თხვე­ვა­ში დად­გე­ნი­ლია ამ პრინ­ცი­პე­ბის თა­ნა­მედ­რო­ვე­ო­ბას­თან მი­მარ­თე­ბა.

ვე­რა წე­რე­თე­ლი

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება