ჩამოტვირთვა

არახელსაყრელი პირობებისადმი სოკოს ნაყოფსხეულების მორფოლოგიური თავისებურებები

სტატიაში წარმოდგენილია დაავადების გამომწვევი სოკოების ზოგადი მიმოხილვა. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა საქართველოში სასოფლო–სამეურნეო კულტურების სოკოვან დაავადებებს და მათი არახელსაყრელი პირობებისადმი შეგუების უნარს. მოტანილია კვლევითი მონაცემები სოკოს ნაყოფსხეულების ანატომიური და მორფოლოგიური თავისებურებების შესახებ.

მარინა კუცია

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება