ჩამოტვირთვა

ასიმეტრიული, კომბინირებული ნიადაგდამამუშავებელი სასოფლო-სამეურნეო მანქანა

ასიმეტრიული, კომბინირებული სასოფლო-სამეურნეო მანქანით შესაძლებელია შესრულდეს ხეხილის ნარგავების ძიების გარშემო ნიადაგის დამუშავება (ფრეზვა) და მინერალური სასუქების დოზირებულად (ადგილობრივად) შეტანა. მანქანა შედგება სახნავი ფრეზისაგან, მინერალური სასუქების სათავსი ბუნკერისაგან, სასუქის გამომბნევი ვალცებისაგან, რომელთა ჩართვა-გამორთვა ხორციელდება ცეცის საშუალებით და ამძრავისაგან, რომელიც აძვრაში მოდის ტრაქტორის სიმძლავრის ამრთმევი ლილიდან. მანქანა აგრეგატირდება სიმეტრიულადაც და შეიძლება გამოყენებულ იქნას ჩვეულებრივი გუთნებით მთლიანი ხვნის შემდეგ ნიადაგის ზედაპირული დამუშავებიშათვის, მინერალური სასუქების შესატანად და ბალახეული თესლის მობნევით თესვისათვის (სასუქის ნაცვლად).

ალბერტ სამადალაშვილი, ტარიელ მოდებაძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება