ჩამოტვირთვა

ბიზნეს-იდეების შერჩევის მენეჯმენტი

ბიზნეს-იდეა, პირველ რიგში, ეს არის სრული წარმოდგენა იმის შესახებ, თუ როგორ, რა მოქმედებითაა შესაძლებელი პოტენციური მომხმარებლების მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილება. მისი წარმატებული რეალიზაცია კი მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული იდეათა შერჩევის მენეჯმენტზე, რომელმაც უნდა განსაზღვროს ამ პროექტის ეფექტიანობა. ბუნებრივია, ყველა მენეჯერს ბიზნეს-იდეათა შერჩევის საკუთარი ტექნოლოგია გააჩინია. თუმცა, წარმატების მსურველი მენეჯერებისათვის არსებობს საკმაოდ ბევრი საერთო წესებიც. მათ რიცხვში, ყველაზე მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი უნდა იყოს ის, თუ რამდენად ესადაგება ესა თუ ის იდეა ორგანიზაციის სტრატეგიას და, ჩვენი აზრით, მას მინიჭებული უნდა ჰქონდეს მაღალი პრიორიტეტი.

ემზარ ჯულაყიძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება