ჩამოტვირთვა

ღეროების დეფორმირების არასტაციონალური ამოცანა თერმომექანიკური დატვირთვისას

ნაშრომში მოცემულია თერმომექანიკის არასტაციონალური ამოცანის არაწრფივ დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემა. ტემპერატურული ველი ჩათვლილია როგორც ორგანზომილებიანი არასტაციონალური. ღეროს დეფორმირება აღწერილია არაწრფივი ჩვეულებრივ დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემით, რომელშიც გათვალისწინებულია თერმოდრეკადი ხაზის დეფორმაცია.

ომარ კიკვიძე, გულბანუ ბაისაროვა

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება