ჩამოტვირთვა

სტაბილიზატორები შევსებული პოლივინილქლორიდისათვის

ნაშრომში შესწავლილია ადგილობრივი მინერალური შემავსებლების (ტეშენიტი, ბაზალტი, თეთრი და ვარდისფერი ეკლარი) გამოყენებით მიღებული პოლივინილქლორიდული კომპოზიციების თერმოჟანგვითი დესტრუქცია და მისი ამაღლების გზები. დადგენილია, რომ თერმოსტაბილურობის მაქსიმალური ზრდა ხდება სტაბილიზატორების სტСa და PbSiO3 ნარევის (3,0:3,0) თანაფარდობით გამოყენების დროს.

ნინო ხელაძე, გიორგი ჩირაძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება