ჩამოტვირთვა

სომატური ენის გამოყენების თავისებურებანი კოლოკაციებთან მიმართებით

წარმოდგენილ სტატიაში განხილულია სომატური ენის გამოყენების თავისებურებანი კოლოკაციებთან მიმართებაში. სხვადასხვა სიტყვების ერთმანეთთან შეკავშირება, ინგლისური გამონათქვამების სწორი და შესაფერისი გამოყენება მკაფიო ნიშანია ენის ბუნებრივი ფლობისა და საიმედო საზომია უცხო ენაზე მოსაუბრის შეფასებისა.სიტყვათა სწორი შეხამება შესანიშნავად გვიჩვენებს ენის ცოდნის დონეს და მოსაუბრის მოხერხებულობა–გაწაფულობას ამ ენაში. აქედან გამომდინარე, ძალზედ საყურადღებოა სიტყვის ლექსიკური და გრამატიკული მნიშვნელობა, რომლებიც უპირველესად შეინიშნება სიტყვაში. სტატიაში საუბარია სიტყვის მნიშვნელობაზე, როგორც ერთეული შედგენილი სხვადასხვა ელემენტებისაგან, რომელთა ურთიერთმიმართება გადაწყვეტს სიტყვის ღირებულებას.

ირმა რუსაძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება