ჩამოტვირთვა

დრეკად ნარევთა თეორიის სტატიკის ნახევარსიბრტყისათვის დასმული ზოგიერთი სასაზღვრო ამოცანის ეფექტურად ამოხსნის შესახებ

ნაშრომში ნაჩვენებია რომ დრეკად ნარევათა წრფივი თეორიის სტატიკის ზოგიერთი სასაზღვრო ამოცანის ამოხსნა ნახევარისიბრტყის შემთხვევაში შეიძლება მიყვანილ იქნას ამავე არეში დირიხლეს ამოცანაზე ლაპლასისა და პუასონის განტოლებებისათვის ხოლო ნეიმანის ამოცანაზე პუასონის განტოლებისათვის.

კოსტა სვანაძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება