ჩამოტვირთვა

დაბეგვრა და ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირება: ეკონომიკური და სოციოლოგიური ასპექტები

განხილულია ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების და დაბეგვრის როგორც ეკონომიკური, ისე სოციოლოგიური ასპექტები. ჩამოყალიბებულია დასავლეთის
განვითარებული ქვეყნების ეკონომიკური დაწინაურების ისტორიულ მიზეზები: რაციონალიზმი, კერძო საკუთრების ეთიკა, ინდივიდუალური და ეკონომიკური თავისუფლების ტრადიციები. სოციოლოგიური ფაქტორების გათვალისწინებით გაანალიზებულია მოგვიანებით განვითარებული საგადასახადო ტვირთის და
სახელმწიფო რეგულაციების გაძლიერების ტენდენციები. ერთგვარი სამეცნიერო სიახლეა ის, რომგანხილულია ამ მხრივ ჩვენთან გამოკვეთილი წინააღმდეგობები. გაკეთებულია დასკვნა, რომ ეკონომიკური აღმავლობისათვის უცილებელია აქცენტის გაკეთებაკერძო
საკუთრების უზენაესობის რეალურ გაძლიერებაზე და ლიბერალური ეკონომიკური სისტემის ფორმირებაზე. გამოთქმულია აზრი, რომ ქვეყნის განვითარების თანამედროვე ეტაპზე სახელმწიფო რეგულაციების წინ წამოწევა მიზანშეწონილი არ არის. ასევე საჭიროა საგადასახადო სისტემის შემდგომი გამარტივება და დახვეწა.

გურამ უფლისაშვილი

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება