ჩამოტვირთვა

დაღესტნური წარმოშობის არაბულენოვანი ძეგლი ,,თარიხ ალ- ჰარბი“

არა­ბუ­ლე­ნო­ვა­ნი ხელ­ნა­წე­რე­ბი­სად­მი, რო­გორც კულ­ტუ­რუ­ლი მემ­კვიდ­რე­ო­ბი­სად­მი, არსე­ბუ­ლი დი­დი ინ­ტე­რე­სი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე უც­ნობ არა­ბუ­ლე­ნო­ვან ხელ­ნა­წერ­თა გა­მოვ­ლენი­სა და პუბ­ლი­კა­ცი­ის სა­კი­თხი კვლა­ვაც აქ­ტუ­ა­ლუ­რი­ა. წი­ნამ­დე­ბა­რე გა­მო­ცე­მა­ში პირ­ველად ქვეყ­ნდე­ბა და­ღეს­ტნუ­რი წარ­მო­შო­ბის არა­ბუ­ლე­ნო­ვა­ნი ხელ­ნა­წე­რი ძეგ­ლის ტექ­სტის ინ­გლი­სუ­რი თარ­გმა­ნი (ძეგ­ლის ფო­ტო ას­ლთან ერ­თად), რო­მე­ლიც და­ღეს­ტნე­ლი ავ­ტო­რის მუს­ტა­ფა ეფენ­დი ილი­სუ­ლის მი­ერ XX სა­უ­კუ­ნის და­სა­წყის­შია შექ­მნი­ლი. თარ­გმანს ახ­ლავს ანო­ტა­ცი­ა, რო­მელ­შიც ასა­ხუ­ლია ,,და­მა­ტე­ბი­თი ნიშ­ნე­ბი­სა’’ და ძეგ­ლის ენობ­რივ თა­ვი­სე­ბურე­ბებ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სა­კი­თხე­ბი.

დი­ა­ნა მო­სეშ­ვი­ლი

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება