ჩამოტვირთვა

მიზანდასახულობის მიზანშეწონილობის ექსისტენციალური პრობლემა

მიზანშეწონილობისა და მიზანდასახულობის ურთიერთმიმართების დასმისას, პირველ ყოვლისა, უნდა გაირკვეს მიზნის მატარებელი სუბიექტის ვინაობის საკითხი
და მხოლოდ ამის მერე შეიძლება ვიმსჯელოთ ამ ცნებათა საერთო და განსხვავებულ მნიშვნელობებზე. ერთი მხრივ, მიზანი ახასიათებს ბიოლოგიურ ორგანიზმთა და მათი შემადგენელი ნაწილების, სასიცოცხლო მოთხოვნილების დაკმაყოფილებისკენ მიმართულ აქტიურ ქმედებათა კომპლექსს, ხოლო მეორე მხრივ, ადამიანის ცნობიერად გააზრებულ მისწრაფებებს.სტატია წარმოადგენს ამ ურთიერთმიმართების გარკვევის ცდას.

ბადრი ფორჩხიძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება