ჩამოტვირთვა

მეტყველების ვიზუალური აღქმა მულტიმედიური სასწავლო პროგრამის მეშვეობით

მ.ა. მიასოედოვა, ზ.პ. მიასოედოვა, ნ.ვ. პეტუხოვა

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება