ჩამოტვირთვა

ოთხგანზომილებიან ბადესთან დაკავშირებულ ზედაპირთა განზომილებების კლების შესახებ არასაკუთრივ ჰიპერსიბრტყეში

რაჟდენ ხაბურძანია

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება