ჩამოტვირთვა

ლათინური როგორც სამედიცინო ტერმინოლოგიის ენა

ნაშრომი ეხება ლათინური ენის თანამედროვე სტატუსს, მის როლს მედიცინაში, კერძოდ, ლათინურის, როგორც სამედიცინო ტერმინოლოგიის მთავარ კომპონენტს სამი ძირითადი მიმართულებით, რომლის საბაზისო ცოდნის გარეშე ექიმს გაუჭირდება მუშაობა _ ანატომიური (რომელიც მთლიანად ლათინურ ენაზეა აგებული), კლინიკური დისციპლინები (სადაც ანტიკური წარმოთქმა ხშირად ეთნიკური ენების ფორმითაა წარმოდგენილი) და ფარმაკოლოგიური (სადაც უპირატესობა ლათინურ ენას ენიჭება).

ნინო ჩიხლაძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება