ჩამოტვირთვა

სერვერის დროითი მახასიათებლების შეფასების ანალიტიკური მოდელების სისტემა

სისტემანაშრომში შემოთავაზებულია სერვერ–კომპიუტერების დაპროექტებისას მათი დროითი მახასიათებლების შეფასების ზო გადი ალგორითმი. ალგორითმი დაფუძნებულია იერარქიულად ჩალაგებული ანალიტიკური მოდელების სისტემაზე.

აკაკი ძნელაძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება