ჩამოტვირთვა

თბური ტუმბოს როლი სათბობ-ენერგეტიკული რესურსების დაზოგვის საქმეშიმ

საქმეშიმსოფლიოში გაზრდილია ინტერესი განახლებადი და არატრადიციული ენერგიის წყაროების მიღებისა და გამოყენების ტექნოლოგიების მიმართ. თბური ტუმბო არის სწორედ ის მოწყობილობა რომელიც იყენებს გარემოს დაბალ პოტენციურ ენერგიას და გვაძლევს 3-4-ჯერ მეტ ენერგიას, ვიდრე მას ჭირდება ფუნქციონირებისათვის. ნაშრომში გაანალიზებულია თბური ტუმბოს დანადგარების როლი სათბობ-ენერგეტიკული რესურსების დაზოგვის საქმეში, ნაჩვენებია დეტალურად თბური ტუმბოს მუშაობის პრინციპი, შესწავლილია თბური ტუმბოს მუშაობის რეჟიმები. ნაშრომში განხილულია თუ როგორ სასარგებლოდ შეიძლება გამოვიყენოთ დედამიწის დაბალ პოტენციური ენერგია შენობა-ნაგებობების გასათბობად და გასაგრილებლად. ამ სტატიაში ჩამოყალიბებულია განახლებადი ენერგიის - თბური ტუმბოს ეკონომიკური ეფექტიანობა და ეკოლოგიური თვალსაზრისით „სუფთა“ ენერგიის მიღება-გამოყენების უპირატესობები.

გივი კუბლაშვილი

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება