ჩამოტვირთვა

GPS ტექნოლოგიების გამოყენება გეოდეზიაში

სტატიაში განიხილება GPS ტექნოლოგიების გამოყენების სფეროები სახალხო მეურნეობის სხვადასხვა დარგში, მოყვანილია ის პრობლემები, რომელთა გადაწვეტა შესაძლებელია აღნიშნული სისტემების მეშვეობით გეოდეზიაში.

თევდორე ფხაკაძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება