ჩამოტვირთვა

წყალსაცავებში წყლის ნაკადების ჰორიზონტალური ცირკულაციის მათემატიკური მოდელირება

ნაშრომში განხილულია მათემატიკური მოდელი, რომელიც აღწერს წყლის ნაკადების ჰორიზონტალურ მოძრაობას. მოდელი ეფუძნება წყლის ჰიდროთერმოდინამიკის სრულ დიფერენცი–ალურ განტოლება თა სისტემის ვერტიკალის მიხედვით ინტეგ რებით მიღებულ სიტემას. მიღებული ორგანზომილებიანი სისტემისათვის შესწავლილია ამოცანის ამოხსნისათვის საჭირო საწყისი და სასაზღვრო პირობები.

აკაკი გირგვლიანი

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება