ჩამოტვირთვა

„Wollen“ და „Sollen“ როგორც დრამის კონფლიქტის საფუძველი გოეთეს თეორიულ შრომებში

წინამდებარე სტატიაში წარმოდგენილია გოეთეს თეორიული შეხედულებები თავისუფლებისა და აუცილებლობის კატეგორიების (Wollen, Sollen) როგორც დრამის კონფლიქტის საფუძვლის, შესახებ. ნაჩვენებია ის ცვლილებები, რაც შტურმერ გოეთესა და ვაიმარული კლასიკის პერიოდის შემოქმედის მოსაზრებებში შეინიშნება.

ნანული კაკაურიძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება