ჩამოტვირთვა

სახელმწიფო შესყიდვების პროცესთან დაკავშირებული პრობლემები და მისი მოგვარების გზები

საქართველოში ელექტრონული შესყიდვების ოფიციალური სისტემა, მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე ეფექტურ და გამჭვირვალე მოდელს წარმოადგენს. სახელმწიფო შესყიდვების არსებული სისტემის შესწავლა და განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების გაანალიზება, მისი უარყოფითი მხარეების სრულყოფის საფუძველზე დადებითი შედეგების მიღწევა უზრუნველყოფს ქვეყნის განვითარებაში გარკვეული წვლილის შეტანას.

თათია უდესიანი, დალი სოლოღაშვილი

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება