ჩამოტვირთვა

ელექტრონული მთავრობის თანამედროვე რისკები და მათი გავლენა სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების ინფორმაციულ უზრუნველყოფაზე

ლუდმილა გალაგანი

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება