ჩამოტვირთვა

მანდარინ ადრეულას კლონის ზრდა-განვითარებისა და ნაყოფმსხმოიარობის თავისებურებები

დასავლეთ საქართველოს სუბტროპიკულ ზონაში მანდარინის კულტურის შემდგომი
განვითარებისათვის აუცილებელია როგორც მაღალ ყინვაგამძლე, ისე ადრემწიფადი,
უხვად მსხმოიარე, სტანდარტული ნაყოფების მაღალი გამოსავლიანობის უნარის
მქონე ჯიშებისა და ფორმების წარმოებაში გამოყენება. საადრეო მანდარინ „ადრეულას“
მუტაციური ცვალებადობის შედეგად გამოყოფილ და აგრობიოლოგიური და სამეურნეო
მაჩვენებლების მიხედვით შესწავლილ იქნა ახალი კლონი №7, რომელიც მანდარინის
კულტივირების შედარებით მკაცრ პირობებში გამოირჩევა მაღალმოსავლიანობით,
მაღალხარისხიანი ნაყოფების ადრეული მომწიფებითა და შედარებით მაღალი
ყინვაგამძლეობით.

ვახტანგ ქობალია

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება