ჩამოტვირთვა

დიდი ზომის ხეების გადარგვის მეთოდები

გამწვანების სამუშაოების შესრულებისას პრობლემაა მცენარეთა გადარგვის ვადების
გახანგრძლივება და სეზონურობის აღმოფხვრა. მით უმეტეს, თუ ეს ხორციელდება
დიდი ზომის და ასაკის (12–16–25 წელი) მცენარეების სარგავი მასალის გამოყენებით.
წლების განმავლობაში სპეციალისტების მიერ შემუშავდა რამდენიმე მეთოდი, რომლებიც
წარმატებით გამოიყენება პრაქტიკული სამუშაოების შესრულებისას. სწორედ ეს
მეთოდებია განხილული სტატიაში: კერძოდ, მიწის კომით, ანტიტრანსპირანტებით ან
დეფოლიანტებით მცენარეთა ფოთლების დამუშავების და მაცივრებში სარგავი მასალის
შენახვის შემდეგ ობიექტების განაშენიანება.

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება