ჩამოტვირთვა

ეროზირებული ნიადაგების ზოლურად სახნავი კომბინირებული მანქანა

ეროზიის საწინააღმდეგო მანქანით ტარდება 0...40-იანი დახრის მქონე ფერდობების
გაფხვიერება, ბელტის გადაბრუნების გარეშე. იმავდროულად მანქანა ასრულებს
ჩამონადენი წყლებით ნიადაგის ჩამორეცხვის საწინააღმდეგო მიწის გრძივი ზვინულების
მოწყობას, მოხნული ზოლების მოტკეპვნას ჩამორეცხვის საწინააღმდეგო მინი ლიმანების
(ღრმულების) მოწყობას, წყლისმიერი ეროზიის შესამცირებლად და მოუხნავი ნიადაგის
ზედაპირზე ნაწვერალისა და მოთიბული ბალახეულის მაქსიმალურ (100%-მდე)
შენარჩუნებას ქარისმიერი ეროზიის განვითარების შესამცირებლად. მანქანის თეორიული
საათური მწარმოებლობა შეადგენს 7,8 ჰა/სთ; აგრეგატირდება 3,5 ტ წევის კლასის
ტრაქტორებზე.

ალბერტ სამადალაშვილი, ალექსანდრე ლომიძე, გია დადუნაშვილი, ილია კაჭახიძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება