ჩამოტვირთვა

გლიპტიკური ხელოვნების ნიმუშები წინაქრისტიანული ხანის იბერიიდან

გოს­ტი­ბეს არ­ქე­ო­ლო­გი­უ­რი ძეგ­ლის და იქ გა­მოვ­ლე­ნი­ლი არ­ტე­ფაქ­ტე­ბის კვლე­ვა მნიშ­
ვნე­ლო­ვა­ნია და დი­დი ინ­ფორ­მა­ცი­ის მომ­ცვე­ლი წი­ნაქ­რის­ტი­ა­ნუ­ლი ხა­ნის იბე­რი­ის ერ­თერ­თი
მთი­ა­ნი პრო­ვინ­ცი­ის იმ კულ­ტუ­რუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის გა­სარ­კვე­ვად და იმ კავ­ში­
რე­ბის შე­სას­წავ­ლად, რაც ამ რე­გი­ონს ჰქონ­და ერ­თი მხრივ, აღ­მო­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლოს სხვა
და­წი­ნა­უ­რე­ბულ კულ­ტუ­რებ­თან და მე­ო­რე მხრივ, რო­მის იმ­პე­რი­ას­თან. არ­ტე­ფაქ­ტთა შეს­
წავ­ლის სა­ფუძ­ველ­ზე შე­საძ­ლე­ბე­ლია გა­მო­ით­ქვას მო­საზ­რე­ბა, რომ ში­და ქარ­თლის ეს რე­გი­
ო­ნი კულ­ტუ­რა­თა გზაჯ­ვა­რე­დი­ნი, კულ­ტუ­რა­თა გაც­ვლა-­გა­მოც­ვლის ად­გი­ლი­ა, რო­მელ­მაც
ასე­ვე გარ­კვე­უ­ლი რო­ლი შე­ას­რუ­ლა ქრის­ტი­ა­ნუ­ლი იდე­ო­ლო­გი­ის პრო­პა­გან­და­სა და მის სა­
ბო­ლოო დამ­კვიდ­რე­ბა­ში ორი რე­ლი­გი­უ­რი მსოფ­ლმხედ­ვე­ლო­ბის (ძვე­ლი, წარ­მარ­თუ­ლი­სა
და ახა­ლი, ქრის­ტი­ა­ნუ­ლი) თა­ნა­არ­სე­ბო­ბის ფონ­ზე.

ზიზი თორთლაძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება