ჩამოტვირთვა

„ხმა მღა­ღა­დებ­ლი­სა უდაბ­ნო­სა ში­ნა“, თუ უფ­რო მე­ტი: ავ­ტო­რი­ტე­ტის პრაქ­ტი­კუ­ლი გა­მო­ყე­ნე­ბა (პას­ტერ­ნა­კი, მა­ზუ­რი, დუმ­ბა­ძე, ალექ­სი­ე­ვი­ჩი)

სტა­ტი­ა­ში სა­უ­ბა­რია ოთხ ცნო­ბილ ხე­ლო­ვან­ზე, რომ­ლებ­მაც თა­ვი­ან­თი შე­მოქ­მე­დე­ბი­თა
და სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი საქ­მი­ა­ნო­ბით მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი რო­ლი შე­ას­რუ­ლეს რო­გორც სა­კუ­თა­რი
ქვეყ­ნის, ისე მსოფ­ლი­ოს შე­საც­ვლე­ლად. ისი­ნი ძა­ლა­დობ­რი­ვი რე­ჟი­მე­ბის პე­რი­ოდ­ში სა­ზოგა­დო­ე­ბას
თა­ვი­სუფ­ლე­ბი­სა­კენ მო­უ­წო­დებ­დნენ და არ წყვეტ­დნენ ბრძო­ლად უკე­თე­სი მომავ­ლი­სათ­ვის

ჯე­იმს ლ. ტორ­სო­ნი

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება