ჩამოტვირთვა

თხილის პლანტაციებში ბიოსასუქების შემტანი სატრაქტორო აპარატის ავტომატური მოწყობილობის კვლევის საკითხისათვის

სტატიაში ნაჩვენებია თხილის პლანტაციების ნიადაგებში ბიოსასუქის შეტანის სატრაქტორო დამწვიმი აგრეგატის სქემა და მისი დინამიკური წონასწორობის პირობები, პროცესის მმართვის ავტომატური მოწყობილობის საშუალებით.

ლუხუმ ჭელიძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება