ჩამოტვირთვა

ზოგიერთი ლოგიკური ამოცანის სწავლების შესახებ სასკოლო მათემატიკაში

მა­თე­მა­ტი­კის ნამ­დვი­ლი ცოდ­ნა ემ­ყა­რე­ბა ლო­გი­კურ, სწორ აზ­როვ­ნე­ბას, ამი­ტო­მაც ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მის მთა­ვა­რი მი­ზა­ნია მოს­წავ­ლეს გა­ნუ­ვი­თა­როთ ლო­გი­კუ­რი აზ­როვ­ნე­ბის, აზ­რთა თან­მიმ­დევ­რუ­ლად და და­ლა­გე­ბუ­ლად გად­მო­ცე­მის უნა­რი. მას უნ­და შე­ეძ­ლოს არ­გუ­მენ­ტი­რე­ბუ­ლი მსჯე­ლო­ბის ჩა­ტა­რე­ბა. მთა­ვა­რი არ არის მოს­წავ­ლემ და­ი­მახ­სოვ­როს უზო­მო მო­ცუ­ლო­ბის ფორ­მუ­ლე­ბი, რო­მე­ლიც შე­საძ­ლე­ბე­ლია მა­ლე­ვე და­ა­ვიწყ­დეს, მას უნ­და შე­ეძ­ლოს სწო­რი, და­სა­ბუ­თე­ბუ­ლი მსჯე­ლო­ბით თვი­თონ მი­ვი­დეს ამა თუ იმ ფორ­მუ­ლის, წე­სის, დას­კვნის გა­მო­ტა­ნამ­დე. იმის­თვის რომ მოს­წავ­ლეს გა­ნუ­ვი­თარ­დეს ამ მხრივ მა­თე­მა­ტი­კუ­რი უნარ­-ჩვე­ვე­ბი, აუ­ცი­ლე­ბე­ლია დი­დი ყუ­რა­დღე­ბა და­ვუთ­მოთ ლო­გი­კუ­რი ამო­ცა­ნე­ბის სწავ­ლე­ბას მა­თე­მა­ტი­კის შეს­წავ­ლი­სას. ნაშ­რომ­ში გან­ხი­ლუ­ლია უარ­ყო­ფა­ზე სხვა­დას­ხვა ტი­პის ლო­გი­კუ­რი ამო­ცა­ნე­ბის ამოხ­სნის ხერ­ხე­ბი. შე­მო­თა­ვა­ზე­ბუ­ლია ამო­ცა­ნე­ბის „ეჭ­ქვეშ და­ყე­ნე­ბა­ზე“, ამოხ­სნის ხერ­ხე­ბის და­კავ­ში­რე­ბა დე­ბუ­ლე­ბა­თა უარ­ყო­ფა­ზე, რაც მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია და ხელს უწყობს მოს­წავ­ლის მა­თე­მა­ტი­კუ­რი უნარ­-ჩვე­ვე­ბის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბას.

მა­ნა­ნა დე­ი­სა­ძე, შალ­ვა კირ­თა­ძე, მა­ნა­ნა ზივ­ზი­ვა­ძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება