ჩამოტვირთვა

მზარდი ხარისხის გამომხატველი ზოგიერთი ფორმა ქართველ ებრაელთა მეტყველებაში

სტატია ეხება მზარდი ხარისხის გამომხატველ ზოგიერთ ფორმას ქართველ ებრაელთა მეტყველებაში. საკუთრივ თანამედროვე ებრაულ ენაში ზედსართავი სახელის ხარისხის ფორმები ზმნიზედის საშუალებით იწარმოება. დასტურდება ხარისხის ორი ფორმა: შედარებითი და აღმატებითი. ქართველ ებრაელთა მეტყველებაში მზარდი ხარისხის ფორმათა წარმოება უმთავრესად ქართულის მსგავსია, შეიმჩნევა საერთო ტენდენციები. ჩვენი მასალების მიხედვით, დასტურდება როგორც აღწერითი, ისე ორგანული წარმოება შედარებითი და აღმატებითი სემანტიკით, თუმცა ქართველ ებრაელთა მეტყველებისათვის მზარდი ხარისხის ფორმათა აღწერითი წარმოება უფრო ხშირია, ვიდრე ორგანული.

სალომე გუმბერიძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება