ჩამოტვირთვა

გამონათქვამის იმპლიციტური მნიშვნელობა და ეპითეტის როლი მის ექსპლიკაციაში (ანტიკური ეპიკური პოეზიის მიხედვით)

გამონათქვამი არის ის ენობრივი ერთეული, რომლის საშუალებით მეტყველი სუბიექტი გადასცემს ინფორმაციას მსმენელ სუბიექტს, მსმენელი სუბიექტი კი ახდენს მიწოდებული ინფორმაციის დეკოდირებას. გამონათქვამის მნიშვნელობის ასახვას შესაძლოა ჰქონდეს ორგვარი მოდუსი: იმპლიციტური და ექსპლიციტური ასახვა. სტატიაში მიმოხილულია მნიშვნელობის იმპლიციტური და ექსპლიციტური ასახვის შესაძლებლობა ჰომეროსის პოემის „ილიადას“ მიხედვით. განხილულია ეპითეტი, როგორც იმპლიციტურ მნიშვნელობათა ექსპლიკაციის საშუალება და იმპლიციტური გამონათქვამების შესაბამისი ინტერპრეტაციის მეთოდები ეპითეტის გამოყენებით.

ნათია არველაძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება