ჩამოტვირთვა

ლიტერატურის რემითოლოგიზაციის ზოგიერთი თეორიულისაკითხისათვის

წინამდებარე სტატიაში გაანალიზებულია „დემითოლოგიზაციისა“ და „რემითოლოგიზაციის“ პროცესები დასავლეთ ევროპის ესთეტიკურ აზროვნებაში. ნაშრომში რემითოლოგიზაცია ლიტერატურაში განხილულია როგორც მითოპოეტური მსოფლაღქმისადმი ინტერესის აღორძინება, მითოსური ცნობიერების ელემენტების ხელახალი გააზრება სამყაროს ახალი მოდელის ფორმირების მიზნით.

ნანული კაკაურიძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება