ჩამოტვირთვა

დამატებული ღირებულების გადასახადით მიღებული ავანსის დაბეგვრისა და აღრიცხვის ზოგიერთი ასპექტები

საწაროსათვის დღგ, დგინდება მიწოდებული სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ან გაწეული მომსახურების ფასზე დანამატის სახით და რომელსაც იხდის მომხმარებელი მათი შეძენისას. 2017 წლის 1 იანვრიდან აღნიშნული წესი შეიცვალა. კერძოდ ახალი საკანონმდებლო ცვლილებით „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის #996 ბრძანებით დამტკიცეულ ინსტრუქციაში შეტანილ იქნა ცვლილება და დაემატა 481 მუხლი - მისაწოდებელი საქონლის/გასაწევი მომსახურების საკომპესაციო თანხა ექვემდებარება დამატებული ღირებულების გადასახადით დაბეგვრას ავანსის თანხის მიღების მომენტში. დღგ-ს აღსარიცხავად ანგარიშთა გეგმაში გამოყოფილია ორი ანგარიში: 3330 – გადასახდელი დღგ და 3340 – გადახდილი დღგ. ანგარიში 3330 გადასახდელი დღგ პასიური ანგარიშებია. ვალდებულების წარმოშობა აისახება კრედიტში, ხოლო დაფარვა დებეტში. გადახდილი დღგ აისახება ანგარიშზე 3340 გადახდილი დღგ. რომელიც აქტიური ანგარიშია, რომლის დებეტში ჩაიწერება გადახდილი დღგ, ხოლო კრედიტში გადახდილი დღგ–ს ჩათვლა. იმისათვის, რომ განვასხვავოთ ანგარიშთა გეგმაში გადახდილი და გადასახდელი დღგ, საჭიროა ანალიზური ანგარიშების დამატება, მიღებული ავანსის დღგ-ით დაბეგვრისას აუცილებელია განისაზღვროს მყიდველიდან წინასწარ გადახდილი თანხა ჩაითვლება თუ არა ავანსად, რადგან იგი ყოველთვის არ დაიბეგრება. კერძოდ, პირის მიერ გადახდილი თანხა ჩაითვლება საკომპესაციო თანხად და ოპერაცია დაიბეგრება დღგ - ით, თუ თანხის მიღების მომენტში სახეზეა საგადასახადო ცვლილებით დადგენილი ყველა პირობა.

დეზდემონა მაღლაკელიძე, ნათელა ვაშაკიძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება