ჩამოტვირთვა

ეროვნული ეკონომიკის საერთაშორისო კონკურენტუნარიანობის შეფასების მეთოდოლოგია

სტატიაში განხილულია „ეროვნული ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობის“ ისეთი ზოგადი ასპექტები, როგორიცაა კონკურენტუნარიანობის განვითარების ძირითადი ფაქტორები და ხელისშემწყობი გარემოს შექმნის საკითხები. ასევე თანამედროვეობის ისეთი საკითხები, როგორიცაა მეცნიერულ-ტექნოლოგიური პროგრესი და კონკურენტუნარიანობის ტრანსფორმაციის ფაქტორები, რომლებიც ხორციელდება ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მამოძრავებელი ძალის ზემოქმედებით.

მირანდა კავაძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება