ჩამოტვირთვა

ერთეულოვან წრეში ანალიზური ფუნქციების მიმდევრობის სასაზღვრო მნიშვნელობების კრებადობის შესახებ

ცნობილია, რომ (Голузин, 1966, Коллингвуд ..., 1971, Привалов,1950) საზოგადოდ არ არსებობს კავშირი ერთეულოვან წრეში ანალიზურ ფუნქციათა (f_n (z))_(n=1)^(+∞) მიმდევრობის კუთხურ სასაზღვრო მნიშვნელობებს და მიმდევრობის ზღვრული f(z) ფუნქციის კუთხურ სასაზღვრო მნიშვნელობებს შორის, მაშინაც კი, როცა მიმდევრობის წევრები მრავალწევრებია. ნაშრომში დადგენილია პირობები, რომლის შესრულების შემთხვევაში მყარდება კავშირი ერთეულოვან წრეში ანალიზურ ფუნქციათა მიმდევრობის კუთხურ სასაზღვრო მნიშვნელობებსა და ზღვრული ფუნქციის სასაზღვრო მნიშვნელობებს შორის.

გიორგი თეთვაძე, ლამარა ციბაძე

კონტრასტიკონტრასტი
გაზრდაგაზრდა
შემცირებაშემცირება