ბრტყელი ზედაპირების შესახებ ოთხგანომილებიან არასაკუთრივ ჰიპერსიბრტყეში

რაჟდენ ხაბურძანია