ოთხგანზომილებიან ბადესთან დაკავშირებულ ზედაპირთა განზომილებების კლების შესახებ არასაკუთრივ ჰიპერსიბრტყეში

რაჟდენ ხაბურძანია