მანდარინ უნშიუს ტრიფოლიატას სხვადასხვა ფორმებთან და იჩანგენ-ზისთან შეჯვარებით მიღებული ნუცელარული თესლნერგების შემდგომ სელექციურ მუშაობაში გამოყენების შესწავლა სამეურნეო მაჩვენებლების მიხედვით

ვახტანგ ქობალია