მამა დამამტვერიანებლის გავლენა ფორთოხალ ვაშინგტონ ნაველის ნაყოფის გემურ მაჩვენებლებზე

ნინო ყიფიანი