საგამომცემლო საქმიანობის განვითარების მარკეტინგული სტრატეგიები იმერეთის რეგიონში

ნარგიზა ქარქაშაძე