სამეცნიერო რეცენზირებადი/რეფერირებადი ჟურნალი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოამბე ISSN 2233-3711

ლათინური იდიომები და ფსიქო-ლინგვისტური კვლევები

იდიომების გაგება მოითხოვს მკაფიო დამუშავების რეჟიმს, გარდა პირდაპირი ენის გაგებისა. იგი შეიძლება აიხსნას გაგების ზოგადი მოდელების კონტექსტში. თანამედროვე კვლევები მიანიშნებს, რომ…

ბექა ბანძელაძე

ხელოვნება და ჰუმანიტარული მეცნიერებები | #1(21), 2023

იდიომების გაგება მოითხოვს მკაფიო დამუშავების რეჟიმს, გარდა პირდაპირი ენის გაგებისა. იგი შეიძლება აიხსნას გაგების ზოგადი მოდელების კონტექსტში. თანამედროვე კვლევები მიანიშნებს, რომ დამუშავების განსხვავებული რეჟიმია საჭირო იდიომების განსხვავებული ტიპებისთვის. ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა იდიომების გაცნობა, გამჭვირვალობა და კონტექსტი, გავლენას ახდენს იდიომის სწორად აღქმაზე. ბოლოდროინდელმა ნეიროლინგვისტურმა კვლევამ, რომელიც ჩატარდა სხვადასხვა მექანიზმის გამოყენებით, აჩვენა, რომ რამდენიმე ნერვული სუბსტრატი, როგორიცაა, მაგალითად, პრეფრონტალური ქერქი, დაკავშირებულია იდიომების გაგებასთან. ჩვენ ვცდილობთ, იდიომების უკეთ აღქმის პროცესი ვაჩვენოთ ლათინური იდიომების მაგალითზე.

სტატიის ჩამოტვირთვა