სამეცნიერო რეცენზირებადი/რეფერირებადი ჟურნალი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოამბე ISSN 2233-3711

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალში ნაშრომთა გამოქვეყნებისა და დასაბეჭდად წარმოდგენის წესები