სამეცნიერო რეცენზირებადი/რეფერირებადი ჟურნალი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოამბე ISSN 2233-3711

ერნესტ ჰემინგუეის პროზის მხატვრული თავისებურებანი და გურამ რჩეულიშვილის ნოველისტიკა

მოცემული ნაშრომის მიზანია ერნესტ ჰემინგუეისა და გურამ რჩეულიშვილის ნოველებს შორის არსებულ რიგ მნიშვნელოვან პარალელთა გაანალიზება და კვლევა იმისა, თუ რამდენად აისახა ახალგაზრდა ქართველი…

ნათია ქვაჩაკიძე

ხელოვნება და ჰუმანიტარული მეცნიერებები | #2(20), 2022

მოცემული ნაშრომის მიზანია ერნესტ ჰემინგუეისა და გურამ რჩეულიშვილის ნოველებს შორის არსებულ რიგ მნიშვნელოვან პარალელთა გაანალიზება და კვლევა იმისა, თუ რამდენად აისახა ახალგაზრდა ქართველი მწერლის ნოველისტიკაში ჰემინგუეისეული მხატვრული სტილის გარკვეული თავისებურებები, რომლებიც შემოქმედებითად გადამუშავდა ქართული ლიტერატურული ტრადიციის კონტექსტში.

სტატიის ჩამოტვირთვა