სამეცნიერო რეცენზირებადი/რეფერირებადი ჟურნალი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოამბე ISSN 2233-3711

გოეთესა და ჰესეს რომანთა კომპოზიციურ-სტრუქტურულ თავისებურებათა შესახებ („ვილჰელმ მაისტერი“, „თამაში რიოში მარგალიტებით“)

წინამდებარე ნაშრომში წარმოვაჩენთ გოეთესა და ჰესეს რომანების სტრუქტურათა სპეციფიკას, რაც განპირობებულია ნაწარმოებთა შექმნის განსხვავებული ისტორიული დროითა და ეპოქის მხატვრულ−ესთეტიკური…

თამარ ნაფეტვარიძე

ხელოვნება და ჰუმანიტარული მეცნიერებები | #2(20), 2022

წინამდებარე ნაშრომში წარმოვაჩენთ გოეთესა და ჰესეს რომანების სტრუქტურათა სპეციფიკას, რაც განპირობებულია ნაწარმოებთა შექმნის განსხვავებული ისტორიული დროითა და ეპოქის მხატვრულ−ესთეტიკური პრინციპებით. მივუთითებთ, რომ მიუხედავად სხვაობისა ორივე რომანში ძირითადად პიროვნების ფორმირების პრობლემა დგას, რაც ავტორთა მაღალ, ჰუმანისტურ იდეებთანაა დაკავშირებული.

სტატიის ჩამოტვირთვა